Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry, Y-tunnus 0460087-1
Sibeliuksenväylä 45
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 09 – 2711 305

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Hiiri
Puh. 09 – 2711 305
info@puistoblues.fi

Rekisterin nimi

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:n henkilörekisterit, johon on tallennettu tietoja asiakkaista, jäsenistä talkootyöntekijöistä, vastuuhenkilöistä ja yhdistyksen tiedotuslistalla olevista henkilöistä. Rekisteröinnin perusteena on yhdistyksen jäsenyys, toimiminen yhdistyksessä, yhdistyksen tuottamien palveluiden käyttäminen tai yhdistyksen toiminnan seuranta. Rekisteröinti perustuu henkilön suostumukseen, sopimukseen tai yhdistyslakiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen ja laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen ja yhdistyksen jäsentietojen ylläpitoon.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu henkilön perustiedoista sekä yhteyshenkilöroolissa tallennetuista yhteystiedoista. Henkilötietoja ovat
• Etu- ja sukunimet
• Osoitetiedot
• Yhteyspuhelinnumerot
• Yhteyssähköpostiosoitteet
• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• Asiakashistoria (esim. yhteydeotot asiakkaalta/asiakkaaseen), sopimus- ja palvelumuutokset
• Tilauksiin, sopimuksiin ja toimituksiin liittyvät tiedot
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

• Asiakkaan ilmoittamat tiedot
• Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot
• Lisäksi voidaan käyttää julkisia tietolähteitä, kuten Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua ja luettelotietopalveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi yhteistyökumppaneille ja viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus rekisterin tietoihin.

Asiakasrekisterit sijaitsevat joko Rekisterinpitäjän tietokoneilla tai suojatuissa SaaS-palveluissa.

Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden mukaisesti Rekisteröidyllä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole Rekisteröityä koskevia tietoja.

Kirjalliset pyynnöt tietojen tarkistamiseksi voi toimittaa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Rekisterissä oleiven virheellisten tietojen korjaamista.

Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Kirjalliset pyynnöt virheellisten tietojen korjaamiseksi voi toimittaa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseäään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kirjalliset pyynnöt voi toimittaa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain ne tiedot rekisteröidystä, joiden säilytysaika ei perustu voimassa olevaan asiakassuhteeseen tai lainsäädäntöön. Kirjalliset pyynnöt virheellisten tietojen korjaamiseksi voi toimittaa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Kirjalliset pyynnöt voi toimittaa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka rekisteröity on itse rekisterinpitäjälle toimittanut. Kirjalliset pyynnöt voi toimittaa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.